logo stempel
op
   

Disclaimer

© Speelgoedmusem Mechelen 2011 - Alle rechten voorbehouden.
Alle foto's, logo's en informatie op deze site zijn wettelijk beschermd en eigendom van het Speelgoedmuseum Mechelen vzw.
Het is in geen enkel geval toegestaan om de inhoud van deze website, of een deel daarvan, openbaar te maken of te verveelvoudigen
door middel van verspreiding, vertaling, bewerking, opname in ander werk, reproductie of anderszins zonder toestemming van de makers.

Eigendom:
Deze website is eigendom van het Speelgoedmuseum Mechelen vzw .
Contactgegevens:
Nekkerspoelstraat 21
B- 2800 Mechelen
E-mail : info@speelgoedmuseum.be


Aansprakelijkheid:
Niettegenstaande aan de inhoud van de site de meeste zorg is besteed, kan de informatie op deze site gedateerd zijn en niet meer
overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde aanbiedingen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis.
Wanneer het Speelgoedmuseum Mechelen vzw verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, zal zo spoedig mogelijk
een correctie of aanvulling worden bijgevoegd op de website.

Handelsmerken.
Alle product- of bedrijfsnamen, logo's en beelden, vermeld op deze site kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars
en moeten als dusdanig behandeld worden.


Koppeling naar andere websites die geen eigendom van het Speelgoedmuseum Mechelen vzw:
Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te informeren. Het Speelgoedmuseum Mechelen
is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie
op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet u dit op eigen verantwoordelijkheid
en voor eigen risico.


Het Speelgoedmuseum Mechelen vzw respecteert uw privacy:
Wij hechten veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is
zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.
In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende
de verwerking van persoonsgegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet , heeft U het recht alle gegevens op uw naam in te kijken,
te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. U kunt zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen
het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing. Om gebruik te maken van dit recht, richt U zich tot
het Speelgoedmuseum Mechelen vzw op volgend e-mailadres: info@speelgoedmuseum.be . Alleen al door het feit dat hij op deze website
een formulier met zijn persoonlijke gegevens invult of een bestelling plaatst, machtigt de bezoeker het Speelgoedmuseum Mechelen vzw
om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens en om deze te gebruiken voor intern bedrijfsbeheer.
Men verstaat onder "intern bedrijfsbeheer" klanten- en ledenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, diensten,
evenals marketing en gepersonaliseerde publiciteit. Ingeval van gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld e-mail) voor directe marketing,
hebt U het recht u op elk ogenblik, kosteloos en zonder opgaaf van reden, te verzetten tegen verder dergelijk gebruik van uw gegevens.
Het Speelgoedmuseum Mechelen vzw zal er alles aan doen de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van uw gegevens te vrijwaren en
met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging, verspreiding of niet-toegelaten toegang tot de gegevens.

 
   
  nl fr de en
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     


Copyright 2011 ,| ,Speelgoedmuseum Mechelen vzw, Nekkerspoelstraat 21, B-2800 Mechelen ,,,| ,,,TEL +32 (0)15 55 70 75 ,,,,| ,,,, info@speelgoedmuseum.be,,,|,,,disclaimer,,,,,